รายงานความยั่งยืน

 

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารความมุ่งมั่น กลยุทธ์การบริหารงาน การดำเนินงาน และผลสำเร็จของการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)ดาวน์โหลด

  • รายงานความยั่งยืน 2564 (ไทย)
  • รายงานความยั่งยืน 2563 (อังกฤษ)
  • รายงานความยั่งยืน 2563 (ไทย)