คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้ 

 

  1.  นายณรงค์           สุทธิสัมพัทน์

ประธานกรรมการ

  2.  นางนภาพร          สุทธิพงษ์ชัย

รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3.  นายกิตติภัต         สุทธิสัมพัทน์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

  4.  นายนินนาท         โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

  5.  นางชวิดา            ศรีแสงนาม

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

  6.  นายสุรศักดิ์         โกสิยะจินดา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  7.  นายสุพจน์           โทนุรัตน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน และกรรมการอิสระ

  8.  นายศักดิ์ชัย         ปฎิภาณปรีชาวุฒิ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

  9.  นายเกษมสิทธิ์     ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ

 

คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1.  นายณรงค์             สุทธิสัมพัทน์

ประธานกรรมการ

2.  นางนภาพร            สุทธิพงษ์ชัย

รองประธานกรรมการ

3.  นายกิตติภัต           สุทธิสัมพัทน์

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1.  นายนินนาท           โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นางชวิดา               ศรีแสงนาม

กรรมการตรวจสอบ

3.  นายสุรศักดิ์            โกสิยะจินดา

กรรมการตรวจสอบ

โดยนางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี อย่างละเอียด มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อสำหรับการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และอื่นๆ ในอัตราที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้อยละ 50) และมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1.  นายสุรศักดิ์            โกสิยะจินดา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.  นางชวิดา               ศรีแสงนาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นายสุพจน์              โทนุรัตน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ  สำหรับการดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1.  นายกิตติภัต           สุทธิสัมพัทน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  นางนภาพร            สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  นายนินนาท           โอฬารวรวุฒิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีความพร้อมที่จะรับมือต่อความท้าทายต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนผ่านเจตนารมณ์การจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมุ่งมั่นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการกำกับกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1.  นายนินนาท           โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

2.  นายศักดิ์ชัย           ปฎิภาณปรีชาวุฒิ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

3.  นายสุพจน์             โทนุรัตน์

กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

 

 1.  นายกิตติภัต                    สุทธิสัมพัทน์

กรรมการผู้จัดการ

 2.  นายทศพล                      จินันท์เดช

รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 3.  นางสาวโสณณัฑฒณัณฐ์  ศรีจันดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 4.  นายชาญชัย                    กฤษณีไพบูลย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน

 5.  นายอนุพันธ์                    ตั้งปณิธานนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 6.  Mr.Fritz Friedrich           Schanzer

ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป

 7.  Mr. Peter                       Barnes

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 8.  น.ส.พัชราภรณ์                 สืบสันติวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

 9.  นายปัณณศักย์                 เจริญเนตร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

10. นายสราวุธ                       นุสติ

ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

11. นายพงษ์เทพ                   แข็งสาริกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

 

โดยในปี 2566

 

- ไม่มีกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ เกิน 5 แห่ง

- ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

- ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ เกิน 3 แห่ง