คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่านดังนี้  

1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการ


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง
อายุ 
(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
/ การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์
ประธานกรรมการ
77
M.A.ECONOMICS,
USC CALIFORNIA, USA
DCP Class
143/2011-IOD
นายณรงค์ถือ
29,880,000 หุ้น
คิดเป็น 7.48%
คู่สมรสถือ
3,222,222 หุ้น
คิดเป็น 0.81%
บิดาของ
นายกิตติภัต
สุทธิสัมพัทน์
2530 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
 
2529 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
25 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์ (อุตสาหกรรมขนม)
บ. อาหารอินเตอร์ จำกัด
บ. รวมสุวรรณ จำกัด
บ. เจปอนนิก้าไรซ์ จำกัด
บ. ข้าวยูไนเต็ด จำกัด
บ. ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บ. สวัสดี โฮลดิ้ง จำกัด
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย
รองประธานกรรมการ
75
MBA
ST.MARY’S UNIVERSITY
TEXAS, USA
DCP Class
44/2004-IOD
นางนภาพรถือหุ้น
- ไม่มี -
คู่สมรสถือหุ้น
- ไม่มี -
คู่สมรสของ
น้องชาย
ของภรรยา
นายณรงค์
สุทธิสัมพัทน์
2543 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
บริษัท ขายสะดวก จำากัด
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
48
MBA SLOAN SCHOOL
OF MANAGEMENT MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOSTON, USA
DCP Class
72/2006-IOD
นายกิตติภัตถือ
112,447,842 หุ้น
คิดเป็น 28.15%
คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือ
52,037,777 หุ้น
คิดเป็น 13.03%
บุตรของ
นายณรงค์
สุทธิสัมพัทน์
2543 – ปัจจุบัน
 
12 ต.ค. 58 - ปัจจุบัน
 
20 เม.ย. - ปัจจุบัน
 
2543 - ปัจจุบัน
25 เม.ย.62 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
 
กรรมการ
กรรมการ
บมจ. เอ.เจ.พลาสท์

บมจ. พลาสติค
และหีบห่อไทย
บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
บ. สุทธิแลนด์ จำกัด
บ. สวัสดี โฮลดิ้ง จำกัด
นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
73
ปริญญาเอก ด้านภาวะผู้นำ
และพฤติกรรมองค์กร
U.S INTERNATIONAL UNIVERSITY
DCP Class
121/2009 –IOD
นายนินนาทถือหุ้น
- ไม่มี -
คู่สมรสถือหุ้น
- ไม่มี -
-
2537 – ปัจจุบัน
2524 – ปัจจุบัน

 
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เลขาธิการ

 
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
สมาคมสถาบัน อุดมศึกษาแห่งภูมิภาค เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
นางชวิดา ศรีแสงนาม
กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
75 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DCP Class
72/2006-IOD
นางชวิดาถือ
65,555 หุ้น
คิดเป็น 0.0164%
คู่สมรสถือหุ้น
- ไม่มี -
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
77 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP Class
48/2005-IOD
นายสุรศักดิ์ถือ
18,000 หุ้น
คิดเป็น 0.0045%
คู่สมรสถือหุ้น
- ไม่มี -
-
2545 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
 
2541 – ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
 
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์ (อุตสาหกรรมขนม)
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค (อุตสาหกรรมกระเบื้อง)
นายสุพจน์ โทนุรัตน์
กรรมการอิสระ
83
ปริญญาตรี-วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DAP Class
48/2005-IOD
นายสุพจน์ถือ
10,000 หุ้น
คิดเป็น 0.0025%
คู่สมรสถือหุ้น
- ไม่มี -
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์