ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

        

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศโดยมีการกำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ ขยะ มลพิษทางอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงในทุกปี รวมถึงการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)โดยมีกระบวนการรีไซเคิลเศษพลาสติกจากผลผลิต กลับเข้ากระบวนการต่อไป อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามเป้าหมายของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม