สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

      

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้นำในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตยึดหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการใช้เครื่องจักรและนวัตกรรมที่สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียและร่วมสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลระดับโลก โดยการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมาใช้ในการผลิตฟิล์ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก และมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน