เอ.เจ. พลาสท์ กับความยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันสู่อุตสาหกรรมระดับโลก

พันธกิจ

 
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นคู่ค้าที่มีความยุติธรรม ราคาเป็นธรรม
3. ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
 

ค่านิยมองค์กร

 

“A J P L A S T”

Advanced innovation        ก้าวล้ำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Justice and transparent    ดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
Professional                      ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและได้รับมาตรฐานระดับสากล
Loyalty                              มีความจงรักภักดี เชื่อใจและไว้วางใจในองค์กร 
Agility                                มีความยืดหยุ่นและว่องไวในการทำงาน
Social sustainability          ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนของสังคม
Teamwork                         การทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

 

 

ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality)

 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน ระบุ และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าว ผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทางตรงและทางอ้อม
 
 

ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร