กิจกรรมเพื่อสังคม

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

   

 • กิจกรรมรณรงค์การล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid19

   

 • CSR Activities March 2020

   

 • พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาว ดาวเดียว ประจำปี 2562)

   บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน) โดยคุณประสาน อุ่นวงษ์ ได้ขึ้นรับมอบ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ ใบประกาศเกียรติคุณ การจัดการสิ่งแวดล้อม ดีเยี่ยม ประจาปี 2562 จากผู้ว่าการ การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Amari Ocean Pattaya