การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการน้ำในกระบวนผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องไปกับเป้าหมายที่ 6 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยง การติดตาม และประเมินการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการกระบวนการผลิต นำมาใช้ในการกำหนดโครงการและแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงโดยนำหลัก 5Rs มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกจากโรงงานที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด และพัฒนากระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 1 ภายในปี 2565  และเพิ่มเป็นร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564  โดยมีวางแผนและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการน้ำผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

- จัดทำแผนภูมิกระบวนการ (Process Flow Diagram) และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพน้ำเข้าและน้ำออก และตรวจวัดการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการวางระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ และระบบตรวจติดตามการใช้น้ำอัตโนมัติ

- มีการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่การประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการของ World Resource Intitule (WRI) เพื่อพิจารณาผลกระทบทางด้านน้ำต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

- การนำหลัก 5Rs มาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง รวมถึงมีการวางแผนการซ่อมบำรุง การสำรวจจุดรั่วซึมของระบบท่อในโรงงาน และตรวจสภาพของระบบการจ่ายน้ำในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อการลดการสูญเสียน้ำในกระบวนการผลิต

- การติดตั้งมิเตอร์ย่อยในพื้นที่สำนักงานและแต่ละสายการผลิตเพื่อติดตามการใช้น้ำ เพื่อการบริหารจัดการและวางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่

- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การปรับปรุงอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์ของโรงงานให้เป็นชนิดประหยัดน้ำ เป็นต้น

- โครงการการหมุนเวียนน้ำชนิด Brine Water ที่ผ่านการใช้งานในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในระบบระบายความร้อน (Cooling System) ของเครื่องจักร ซึ่งเป็นการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และลดการปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์

- โครงการเพิ่มอัตราการนำน้ำจากกระบวนการผลิตของโรงงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยการหมุนเวียนน้ำชนิด Brine Water มาใช้สำหรับการล้างตัวกรองในกระบวนการผลิต

- โครงการลดการใช้น้ำในระบบทำความเย็น โดยการติดตั้งระบบทำความเย็นใหม่ที่ใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) แทนระบบเดิมที่ใช้น้ำ