สิทธิมนุษยชน

 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และความยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยรัก เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยึดถือสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจสำคัญและเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ให้ความเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ

บริษัทฯ เคารพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ ให้ความเคารพด้านสิทธิความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่คำนึงถึงเพศโดยกำเนิด เพศสภาพ และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลนั้น

 
นโยบายความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
รายงานการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม