การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม มุ่งมั่นส่งเสริม และปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันภายในองค์กร ให้กับพนักงานทุกคนและทุกระดับ จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกัน

 

โดยมีมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

1. การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และอื่นๆ
2. การให้การสนับสนุนและการบริจาค
3. การช่วยเหลือทางการเมือง
4. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
6. การจ้างพนักงานรัฐ
 
 
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

การปลูกฝังวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้กับพนักงานทุกคนและทุกระดับ ด้วยการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ อาทิ การบริจาค การให้การสนับสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก การจ้างพนักงานรัฐ การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

 

- การอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

 
บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้สื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ และให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยจัดการอบรม  1 ครั้งต่อปี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
 
ในปี 2564 มีพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการอบรมการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน เท่ากับ
 
 

- การส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทั้งห่วงโซ่อุปทาน เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยเชิญชวนให้คู่ค้า เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต การติดสินบน และคอร์รัปชัน และสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันให้แก่ทั้งคู่ค้าและลูกค้า รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้การสนับสนุน และอื่นๆ แก่ลูกค้า

 

การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้แสดงอุดมการณ์ ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เข้าร่วมเป็นหนึ่งสมาชิก CAC