รางวัลแห่งความสำเร็จ

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

         

 Bio-based antifog BOPP                                                          Chemically Recycled Post-consumer BOPA Film

 Bronze Award, Thailand Plastics Awards 2020                      Bronze Award, Thailand Plastics Awards 2020

 

 

ด้านการบริหารจัดการ

 

 

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับปฏิบัติการสีเขียว, 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

Quality Management System (ISO:9001:2015), 2019

 

 

                   

Food Safety Management Systems - The Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCCP), GHPs (Good Hygiene Practices), 2021

 

 

Industrial and Production Hygiene Administration, 2564