จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า (Supplier) อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยเคารพข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดไว้ในการดำเนินการค้า บริษัทฯ จึงจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

 
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม