การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้รวมถึงทักษะที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อีกทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรเพื่อนำพาองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน โดยดำเนินการผ่านการยกระดับมาตรฐานของระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

อีกทั้งมีกระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งงาน และผลการประเมินการทำงานของพนักงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะประจำปีที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของพนักงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ดังนี้

- การพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นกับพนักงานในองค์กร (Core & Management Competency) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) รวมถึงด้านการสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)

- การอบรมหลักสูตรตามสายงาน (Functional Competency) พนักงานในแต่ละหน่วยงานจะได้รับการอบรม เพื่อเรียนรู้เฉพาะทางในบริบทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

-  การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (Basic Skills) สำหรับพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานทุกระดับ และทุกสายงาน

- การพัฒนาทักษะเสริม (Supplementary Skills) เพื่อเสริมสร้างทักษะเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง

 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ

การเชิญชวนให้พนักงานส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด KAIZEN เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯจะให้รางวัลกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และยังนำโครงการนั้นมาประยุกษ์ใช้จริงในบริษัทฯ การมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ช่วยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและเสริมสร้างเจตนคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต รวมถึงการตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีการสำรวจระดับของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี โดยผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารผลสำรวจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ พร้อมนำความคิดเห็นของพนักงานมาวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป

โดยภาพรวมปี 2564 บริษัทฯ มีระดับความผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้น โดยมีผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 69.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายถึงกำหนดไว้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม มิติครอบครัวมีระดับคะแนนน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวได้ยากและต้องคำนึงความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวของพนักงานเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นที่พนักงานต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินงานสร้างสุของค์กรขึ้นเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความสุขภายในองค์กร และเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานในประเด็นที่สอดคล้องกับผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีค่าเฉลี่ยความสุข มากกว่าร้อยละ 50 อีกทั้งได้จัดโครงการพันธมิตรธุรกิจ Zoo-Factory ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยสนับสนุนส่วนลดเพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลากับครอบครัว

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานสร้างสุของค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนคติที่ดีในการทำงาน สำรวจความต้องการของพนักงานในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสร้างความสุขให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขภาวะทางกายและทางจิตที่ดี โดยผลการสำรวจในปีที่ผ่านมา พบว่าพนักงานต้องการให้มีกิจกรรมมากขึ้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมให้เกิดการผ่อนคลาย และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นโดยสอดคล้องกับผลการสำรวจพนักงาน ดังนี้

-  โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
-  กิจกรรมเสียงตามสายภายในสำนักงานใหญ่ 
-  โครงการจัดการและสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน
 
 
บริษัทฯ มีการสำรวจระดับของความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี 
 

 
นโยบายสร้างสุของค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
นโยบายการจ้างงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
นโยบายค่าตอบแทน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม