โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

     รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
 
ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวสุทธิสัมพัทน์ ¹ 225,375,107 51.22
นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ² 34,365,422 7.81
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ³ 165,309,485 37.57
นางอจลา สุทธิสัมพัทน์ 25,700,200 5.84
2. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 40,560,773 9.22
3. กลุ่มครอบครัวชลคดีดำรงกุล 28,047,100 6.37
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,671,530 3.33
5. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 9,420,000 2.14
6. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ 9,186,600 2.09
7. นายนเรศ งามอภิชน 5,000,000 1.14
8. นางปริญญา ขันเจริญสุข 4,144,944 0.94
9. นายทิตนนท์ นาคะศิริ 3,703,900 0.84
10. นายวิรัตน์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2,700,000 0.61
รวม 342,809,954 77.90

 

1 นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ และนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 
เรื่องกำหนด ลักษณะความสัมพันธ์หอพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
3 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30