โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

     รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้
 
 
1 นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ และนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552
เรื่องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
3 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
4 แสดงแยกจากนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ เนื่องจากเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะslot online