อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประเด็นที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นสร้างรากฐานระบบการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและเป็นการสร้างสังคมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับองค์กรสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ผ่านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้

- พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- สร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ทราบว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำในการสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ค้า ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างความปลอดภัย

- สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายทำการทำงาน และมุ่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและลดความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- สนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ มีกระบวนการสำรวจพื้นที่และประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ โดยจะประเมินความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานและแต่ละพื้นที่เสี่ยงในทุกสายการผลิตฟิล์มพลาสติกภายในโรงงาน ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีหน่วยการผลิตที่มีกลไกและเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตฟิล์มพลาสติก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน การปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีความร้อน สารเคมีไวไฟ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจส่งต่อความปลอดภัย การบาดเจ็บ สุขภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและอาจส่งผลให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงมีการวางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างรัดกุม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

- การอบรมและทบทวนวิธีการทำงานกับเครื่องจักรที่ถูกต้องให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- การจัดหาภาชนะที่เหมาะสมและกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน สำหรับจัดเก็บวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต การซ่อมแซมเครื่องจักรอย่างเหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลุกติดไฟ

- การออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่การผลิตเพื่อป้องกันน้ำมันและสารเคมีรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำหนดและปรับปรุงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรในบริเวณพื้นที่การผลิตและการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการจัดเก็บสินค้า การขนส่ง ให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากอัคคีภัยทั้งต่อชีวิตของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯและทรัพย์สินของบริษัทฯ จัดรอบการทำความสะอาดเครื่องจักรและรางสายไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสะสมของฝุ่นพลาสติกและคราบน้ำมันในบริวณพื้นที่การผลิต