นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักธรรมภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการส่งเสริมเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศและในระดับสากลอย่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วโลกอย่างยั่งยืน

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม