การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดกรอบนโยบายและระบบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งองค์กร ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร The Committeeof Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- Enterprise Risk Management (COSO- ERM) เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงหรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม