จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผุ้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดำเนินกิจการโดยยึดหลักความยุติธรรม ความสุจริต ความโปร่งใส และความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมั่นใจในการดำเนินงาน

โดยมีการดำเนินครอบคลุมในหัวข้อ ดังนี้

    - สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ (Human Rights and Discrimination)
    - ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
    - การรักษาความลับ (Confidentiality of Information)
    - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IT Security)
    - การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
    - การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
    - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
    - การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust/Anticompetitive Practices)
    - การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)
    - การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (Insider Trading)
 
 
จรรยาบรรณธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

ระบบการติดตามและจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นติดตามและจัดการให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีกระบวนการติดตามและจัดการ ดังนี้

1. เมื่อพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
 
2. การแจ้งการกระทำความผิดไปทางผู้รับเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนที่กำหนดของบริษัทฯ
 
ช่องทางการติดต่อ
 
    - บนหน้าเวปไซด์ของบริษัทฯ ที่ https://www.ajplast.co.th/contact.php
    - โทร. 0 2415 0035 ต่อ 202 เพื่อติดต่อหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
    - อีเมล whistleblow@ajplast.co.th   
    - กล่องร้องเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่โรงงานที่แหลมฉบัง สำนักงาน 1 และ 2
    - QR code
 

       

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ถ้ามีการประพฤติตามระเบียบวินัยที่ไม่เหมาะสม มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการแจ้งการกระทำผิดตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
 
3. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการรวบรวม พิจารณาข้อมูล และตรวจสอบตามหลักฐานที่รวบรวมได้มาอย่างตรงไปตรงมา และกระทำการอย่างเป็นความลับ และส่งเรื่องเบาะแสและเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ พิจารณาแล้วให้คณะตรวจสอบ
 
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจประเมินวินิจฉัยข้อมูลและหลักฐานของการกระทำความผิด สรุปผล และเสนอบทลงโทษ
 
5. กรรมการผู้จัดการพิจารณาการกระทำความผิดและอนุมัติบทลงโทษ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเสนอรายงานการกระทำความผิดให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 
6. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงสรุปผลการกระทำความผิดจรรยาบรรณ การกระทำความผิด ให้กับผู้แจ้ง ผู้ถูกร้องเรียน คณะตรวจสอบ ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง รายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 
 

การรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือเบาะแสจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม และดำเนินนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณา และการสื่อสารต่อทั้งผู้แจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังมีมาตรการในการคุ้มครองและเป็นธรรมจากบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเท่าเทียม ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการรักษาความลับเป็นสำคัญ

 
นโยบายและมาตรการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม