มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้คนและสังคม

 

                

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสมดุลของความต้องการมนุษย์ โอกาสที่เท่าเทียมกันและปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตที่เพียงพอ ก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ในระยะยาว โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ พร้อมทั้งการให้ความสำคัญต่อบุคลากร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และสนับสนุนการให้ความสำคัญต่อความหลากหลายของพนักงานและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและเสมอภาค และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นธรรม สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัดขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อรากฐานของชุมชน โดยมีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดูแลชุมชนใกล้เคียง