การบริหารจัดการของเสีย

 

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยนำหลักเกณฑ์ด้านสิ่งเเวดล้อมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างชัดเจน เช่น ลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เพิ่มการใช้วัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เลือกใช้เม็ดพลาสติกชีวมวล (Bio-based) ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ำ ลดการเกิดของเสีย ลดการใช้สารเคมีอันตราย ลดการใช้พลังงานหรือทรัพยากรในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มอายุการใช้งาน การนำผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุกลับมาสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือความสามารถในการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ในธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการนำวัตถุดิบ วัสดุ ชิ้นส่วน หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตหรือบริโภคกลับมาใช้ใหม่หรือรับกลับมากำจัดอย่างถูกวิธี ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และของเสียจากกระบวนการผลิต ดังนี้

- การกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

- จัดทำบัญชีรายชื่อของเสีย วิธีการกำจัดของเสีย และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- การกำหนดกระบวนการวางแผนการผลิตฟิล์มพลาสติกในแต่ละรอบให้พอดีกับคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อลดการเกิดฟิล์มพลาสติกส่วนเกินบริเวณขอบให้น้อยที่สุด

- การจัดการของเสียและสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จะได้รับการจัดการโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีโดยเฉพาะ

- โครงการปรับปรุงระบบกรองของเสียในเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรและตัวกรองให้ใช้งานได้นานขึ้น

- โครงการปรับปรุงเครื่องตัดฟิล์มให้เหมาะสมกับลักษณะของฟิล์ม เพื่อลดการเกิดฟิล์มสูญเสียในกระบวนตัดฟิล์ม เพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้นจากเศษฟิล์ม

- โครงการปรับปรุงกระบวนการโดยการลดความหนาของแผ่นผ้าที่ใช้สำหรับดูดซับน้ำมันและสารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

- โครงการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการใช้เม็ดพลาสติกที่มาจากพลาสติกรีไซเคิล วัสดุธรรมชาติ (Bio-based) และวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: EARTH CARE SOLUTIONS

- โครงการนำพลาสติกเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือก

- โครงการเสนอช่องทางการรับคืนแท่นวางสินค้า (Pallet) ให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการนำแท่นวางสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ รวมถึงการนำแท่นวางสินค้าที่ชำรุดมาซ่อมบำรุงและนำกลับมาใช้ใหม่

- โครงการลดปริมาณเศษอาหารที่จะต้องนำไปกำจัดในพื้นที่ของชุมชนทางบริษัทฯ จึงประสานกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปใช้สำหรับเลี้ยงปลาในบ่อเพื่อนำเอาเศษอาหารที่ปกตินำไปทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด