การบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

 

บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและให้ความสำคัญกับในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมพัฒนากิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ผ่านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี พ.ศ. 2563 ตาม INDCs (Intended Nationally Determined Contributions)

อีกทั้งสอดคล้องไปกับเป้าหมายที่ 12 และ เป้าหมายที่ 13 ของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในด้านการบริโภคและผลิตอย่างยั่งยืน และด้านการเร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามลำดับ 

โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 5 ภายในปี 2565 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564  รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564

ทั้งนี้ทางบริษัทจึงมีแผนงานและโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนี้

- การจัดทำรายงานตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อระบุ วิเคราะห์และประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญขององค์กร รวมถึงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

- ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์พร้อมวางมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก 5Rs

- ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ วัตถุดิบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการพัฒนานวัตกรรมการนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ในกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติก (Post-Consumer Recycled: PCR), ร่วมกับบริษัทบีเอเอสเอฟ (BASF) ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญของบริษัทฯ ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอไมด์ชนิดใหม่ เรียกว่าฟิล์มพีซีอาร์ บีโอพีเอ (PCR - Biaxially Oriented Polyamide: PCR - BOPA) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันกับแผ่นฟิล์มดั้งเดิมชนิด Biaxially Oriented Polyamide Film (BOPA) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีวัตถุดิบจากฟอสซิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าผลิตภัณฑ์แบบปกติถึง 1.3 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อการใช้เม็ดพลาสติก 1 ตัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: EARTH CARE SOLUTIONS

- การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนจาก Solar rooftop ในกระบวนการผลิต

- การเปลี่ยนเป็นการซื้อไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับลดสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าที่มาจากการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปและมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) สูง

- จัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนในอนาคต

- การเข้าร่วมครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network; TCNN) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย