ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยยึดหลักการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันอันเนื่องมาจากการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงและเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งของตลาดการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เสมอมา

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2564

 

   

- จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศ พบว่า บริษัทฯ มีระดับความความพึงพอใจจากของลูกค้าที่ร้อยละ 84
- จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศ พบว่า บริษัทฯ มีระดับความความพึงพอใจจากของลูกค้าที่ร้อยละ 85
 
 
 
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม