การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมกระบวนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก  เพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

 
นโยบายการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยการกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบโจทย์ด้านความคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและผลิตฟิล์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มาตลอดหลายปี โดยมุ่งมั่นที่จะส่งต่อแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกิดการปลูกฝังวัฒนธรรม รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งฟิล์มพลาสติกชีวภาพ (Bio-Based Film) ฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Film)ฟิล์มพลาสติกจากพลาสติกที่ใช้แล้ว (Post-Consumer Recycled Film: PCR Film) ฟิล์มพลาสติกจากพลาสติกรีไซเคิลจากกระบวนการผลิต (Post-Industrial RecycledFilm: PIR Film) และฟิล์มพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกชนิดเดียวกันทั้งหมด (Mono-Material Film) และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ขงบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด โดยฟิล์มพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภคด้วย และยังให้ความสำคัญต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ด้านกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกระบวนการผลิต โดยมีโครงการ ดังนี้

- โครงการพัฒนาตัวดักฝุ่นโดยใช้กระบวนการควบแน่น (Cooling Trap) 
- โครงการปรับปรุงเครื่องตัดฟิล์มพลาสติก