การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสังคมเป็นส่วนสำคัญในการเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนให้สำเร็จไปพร้อมกัน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการเชื่อมโยงกับชุมชน สังคม และผู้คนโดยรอบ ด้วยสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเป็นพลเมืองที่ดีและสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมชุมชนอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ประกอบกิจการโดยให้ความสำคัญกับการยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชน และมุ่งสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

บริษัทฯ มีกระบวนการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และข้อห่วงกังวลของชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อระบุผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำมาวางแผนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด สามารถลดผลกระทบต่อชุมชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยจากผลการสำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อห่วงกังวลของชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบริษัทฯ กว่า230 ราย ครอบคลุม 28 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัทฯ ไม่พบผลกระทบต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พบว่าชุมชนมีความคาดหวังในภาพรวมต่อประเด็นด้านดังต่อไปนี้

- ประเด็นด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
- ประเด็นด้านความต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในการส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม