กิจกรรมเพื่อสังคม

 • 28 พฤศจิกายน 2556 รับธงธรรมาภิบาล

  ?บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการมี ..

 • 16 พฤศจิกายน 2556 เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5

  ?บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ เติมฝันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5 โดยโครงการได้จัดที่...

 • 3 พฤศจิกายน 2556 วัดมเหยงค์

  ?บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) มอบเศษทองแดงให้วัดมเหยงคณ์ เพื่อทำฉัตรมหาอุโบสถ จำนวน ...

 • 21 มิถุนายน 2556 โครงการสัตว์น้ำ

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ-ป่าชายเลน เพื่อคืนชีวิตกุ้ง หอย ปู ปลา ลงสู่ทะเล..

 • 1 มกครคม 2556 มอบขนมงานวันเด็ก

  ?บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและมอบขนมเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็ก..