โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ (เวียดนาม) จำกัด ตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

                       

 

รายละเอียดที่สำคัญของบริษัทร่วมทุนมีดังนี้

 

ชื่อบริษัทร่วมทุนและสถานที่ตั้ง

ชื่อบริษัทร่วมทุน                   : บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ (เวียดนาม) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท                : 3703013449
สถานที่ตั้ง                            : Lot C-12B-CN, Bau Bang Expansion Industrial Park, Lai Uyen Ward, Bau bang Dist, Binh Duong Province, Viet Nam.
 

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 306,115,674.40  บาท (210,610,600,000.00 VND)

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                 สัดส่วนการถือหุ้น

(1)   บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)                 ร้อยละ 55
(2)   บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด                           ร้อยละ 45
 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทร่วมทุน    

      

ชื่อ

ตำแหน่ง

1.
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
ประธานกรรมการ (ตัวแทนจากบริษัทฯ)
2.
นายทศพล จินันท์เดช
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัทฯ)
3.
นายประสาน อุ่นวงษ์
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัทฯ)
4.
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
กรรมการ (ตัวแทนจาก SCGC)
5.
นายนาวี บุตรสุนทร
กรรมการ (ตัวแทนจาก SCGC)
 

แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมลงทุนซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 385,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะทยอยชำระตามข้อตกลงตามที่กำหนดในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)