กิจกรรมเพื่อสังคม

28 พฤศจิกายน 2556 รับธงธรรมาภิบาล

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556