รายงานประจำปี / แบบฟอร์ม 56-1

Annual Report

 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (Thai/Eng)
 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (อังกฤษ)
 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไทย)
 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (Thai/Eng)
 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (Thai/Eng)
 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (Thai/Eng)
 • รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (Thai/Eng)

Form 56-1

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558