ข่าว/กิจกรรมนักลงทุน

Investors news

  •  รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
  • การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
  •  การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565
  • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
  •  รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  • การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  •   การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564
  •  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564