การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

              บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนักในหน้าที่ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
              คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
(1)    ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
(2)    ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
(3)    ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(4)    ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

(5)    ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(6)    ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
(7)    ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชมสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัท
(8)    ดำเนินการให้ทีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
(9)    กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

และได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็น 5 หมวดดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

       คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น  การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญ ๆ ของบริษัท  รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกำไร เป็นต้น
       คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วันด้วย ซึ่งทางบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน

            คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง นโยบายที่สำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

การประชุมผู้ถือหุ้น
       ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2562 มีจำนวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทอง ชั้นที่ 4 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ  และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้ แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง และข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วง หน้าก่อนวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

             บริษัทฯให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1)  บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่ทีวาระพิเศษ
(2)  ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนได้ซักถามก่อนที่จะลงคะแนนในแต่ละมติ
(3)  ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
(4)  เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามรถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

             บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
             บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงินและระบบควบคุมภายในได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และในเว็บไซต์ของบริษัท(www.ajplast.co.th)  และบริษัทมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนซึ่งจะเก็บไว้เป็นความลับ
             การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของบริษัทฯมีดังนี้
 (1)  พนักงาน
             ในส่วนของพนักงาน  บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย  จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส   และผลตอบแทน    ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทำงาน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการกระตุ้นการทำงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการจ่ายเป็นเงินรางวัลรายไตรมาส ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร และมีการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ครอบคลุมถึงเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  โดยดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
(2)  ลูกค้า         
             สำหรับลูกค้า  บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของ ธุรกิจของบริษัทฯ  จึงมีเจตจำนงที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้นตลอดเวลาโดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจ  ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด  โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่ดี  ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม  การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ  และทันต่อเหตุการณ์  การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ  ปริมาณ  ความปลอดภัย  ของสินค้าและบริการ  รวมทั้งความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง รวดเร็ว  รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ  ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดย มิชอบ
 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

             การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง  ความเพียงพอ ครบถ้วน  ความรวดเร็ว  ความเท่าเทียมกัน และความโปร่งใส ของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัทที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้   

 (1)    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
            ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหัวข้อ 8.4 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
         บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว
(2)   รายงานของคณะกรรมการ
             คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้เปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้ผ่านการสอบทานในงบการเงินที่เป็นรายไตรมาส และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีที่เป็นงบการเงินรายปี
             คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) ขององค์กรเสมอมา และได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆได้
             ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
             คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสร้างของคณะกรรมการ
         (1.1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการ
         คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย
    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    3  ท่าน
    กรรมการอิสระ        4  ท่าน  (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน)
         ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะดังนั้นการดำเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลที่เพียงพอแล้ว
         (1.2)  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
         รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่อง องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
         (1.3)  การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
         รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่องขององค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
         (1.4)  การรวมหรือแยกตำแหน่ง
         ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 56.52 ของหุ้นทั้งหมด
         ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน โดยมีบทบาท อำนาจและหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
         (1.5)  เลขานุการบริษัท
         รายละเอียดตามข้อ 8.3 หัวข้อในเรื่องเลขานุการ
(2)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
         (2.1)  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
         คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ  เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ  ให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น  คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 5 หมวดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศกำหนดนั้นได้แก่    สิทธิของผู้ถือหุ้น  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
         (2.2)  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
         บริษัทฯกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน ในการเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ทำการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาสังคมด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่ดี และเน้นการทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  นโยบาย  ทิศทางการดำเนินงาน  แผนกลยุทธ์ระยะยาว   แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ  และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ  และได้มีการกำหนด ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ  โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
         (2.3)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
         บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข  เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
         นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทมีการป้องกันดังนี้
-    รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯไม่มีการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
-    ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ
         (2.4)  จริยธรรมธุรกิจ
         ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่ไปกับความสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวมบริษัทฯกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง 

 

(5)  บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซด์อีกด้วย
(6)  กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และมีการแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสารณชนไปซื้อขายหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำรายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ

 

 

(3)  คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
           สำหรับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้  บริษัทฯกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติโดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4)   คู่แข่งทางการค้า
          สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล  ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า  ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีมิชอบ  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
(5)  สิ่งแวดล้อมและสังคม
           ส่วนสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น  บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี  บริษัทฯตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกซึ่งผ่านกระบวนการหลอมละลายและรีดพลาสติก ซึ่งกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำเสีย  บริษัทฯมีการบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจของค่าน้ำเสียซึ่งจากผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)   นักลงทุนสัมพันธ์
             คณะกรรมการให้ความสำคัญให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ  ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ  เชื่อถือได้และทันเวลา  และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
             ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานด้าน ผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ที่ คุณทศพล จินันท์เดช   โทรศัพท์หมายเลข   02-4150035  ต่อ 144  โทรสารหมายเลข  02-4153795 และ ทาง e-mail : investment@ajplast.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (2.5)   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
         บริษัทฯมีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆของหน่ายงานนั้นๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆอย่างสม่ำ เสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญ และบริษัทมีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
         คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีการป้องกัน และจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(3)   การประชุมคณะกรรมการ      
         การประชุมคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 มีจำนวน 7 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม  ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ   
(4)   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
         ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
         ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
         จำนวนค่าตอบแทน ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้กรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-    กรรมการบริษัท

  ปี 2562 ปี 2561
จำนวนราย จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนราย จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ค่าตอบแทน
และค่าเบี้ยประชุม
7 4.37 7 4.25
ค่าตอบแทนอื่น        
รวม   4.37   4.25

-    กรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ปี 2562 ปี 2561
จำนวนราย จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนราย จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส 13
54.71
13 50.62
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13 1.15 15 1.06
รวม   55.86   51.68

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน
- กรรมการ                                   ไม่มี
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร        ไม่มี


 (5)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
         คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องเสมอ
ดาวน์โหลด

  • นโยบายการจ้างงาน (ไทย)
  • นโยบายการบริหารความเสี่ยง (ไทย)
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ไทย)
  • นโยบายและมาตรการการรับแจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียน (ไทย)
  • นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน (ไทย)
  • จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (ไทย)
  • การจัดการความเสี่ยง (ไทย)
  • จรรยาบรรณธุรกิจ (ไทย)
  • ข้อบังคับบริษัท (อังกฤษ)
  • ข้อบังคับบริษัท (ไทย)