ผลการดำเนินงาน

Downloads Financial Statement

  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • บริษัท เอ. เจ. พลาสท์จำกัด(มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556