A.J. Plast ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก


A.J. Plast ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก


บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ A.J. Plast  ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียน 170 แห่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจําปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ของบริษัทฯ รวมถือเป็นการสร้างความเชื่อมุ่นให้กับ นักลงทุน และสะท้อนให้เห็นว่า เอ.เจ.พลาสท์ เป็นภาคธุรกิจที่วางแนวทางและนำศักยภาพองค์กร มาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
พร้อมทั้งผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาด้านความยั่งยืน ให้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม พร้อมปรับตัว การสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจัดการที่รวดเร็วและมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้เป็นอย่างดี