A.J. PLAST ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”


A.J. PLAST ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”


บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ A.J. Plastผู้ผลิตและจำหน่ายฟิมล์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับว่าบริษัทมีทำการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง ได้รับคะแนนจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 จาก  750 บริษัทสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน