กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมรณรงค์ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ก่อนเข้าโรงงาน

28 - 29 มกราคม 2564

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงการระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการ
ป้องกัน ไวรัสโควิด-19 ที่ บริษัทฯได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทางบริษัท ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ การล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เมื่อไอจาม เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นอีกด้วย