กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

บริษัท เอ.เจ.พลำสท์ จำกัด (มหำชน) สนับสนุน โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบันได ของอำคำรเรียน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บำท