กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาว ดาวเดียว ประจำปี 2562)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการประกอบด้วย ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และชุมชนรอบนิคมฯ เข้าตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม เอ.เจ.พลาสท์ เป็น 1 ใน 6 โรงงานจากนิคมฯ แหลมฉบัง และเป็น 1 ใน 44 โรงงาน จากทั่วทุกนิคมในภาคตะวันออกที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
 
และ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน) โดยคุณประสาน อุ่นวงษ์ ได้ขึ้นรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ การจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ประจาปี 2562 จากผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Amari Ocean Pattaya
 
ทั้งนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียวต่อไปในอนาคต