คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่านดังนี้  

1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการ