กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid19