สมัครงาน

Application Form

ตำแหน่ง

Personal Information

 
     
    แต่งงาน โสด ได้รับการยกเว้น ไม่มีข้อมูล
ได้ ไม่ได้    

Education

Working Experiences (From Present to Past)

Skills

     Speaking : ค่อยข้างอ่อน ใช้การได้ คล่องแคล่ว Writing : ค่อยข้างอ่อน ใช้การได้ คล่องแคล่ว

Other Information