การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตฟิล์มพลาสติก ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเติบโตของธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

 

โดยให้คุณค่า คือ “To Serve Innovative Solutions For The world’s Sustainable Consumption” 

หรือ “เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วโลกอย่างยั่งยืน” 

 

  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างทางเลือกและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า ร่วมกับการบริการที่ครบวงจร ทั้งก่อนและหลังการขาย อีกทั้งมีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและการบริการที่เป็นเลิศ ส่งมอบสิ่งเหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า เพื่อก้าวเป็นผู้นำตลาดโลกต่อไป

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพรอบด้านของบุคลากร รวมทั้งให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร สร้างความเท่าเทียมทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ และสมรรถภาพของร่างกาย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกับการใช้พลังงานทางเลือก ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนดาวน์โหลด

 • นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุ (อังกฤษ)
 • นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุ (ไทย)
 • นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน (ไทย)
 • นโยบายความเท่าเทียมและความเสมอภาค (ไทย)
 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ไทย)
 • รายงานความยั่งยืน 2563 (อังกฤษ)
 • รายงานความยั่งยืน 2563 (ไทย)
 • ขั้นตอนการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (ไทย)
 • รายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ 2563 (ไทย)
 • แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (ไทย)
 • นโนบายด้านภาษี (ไทย)
 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (ไทย)