ข่าว/กิจกรรมนักลงทุน

Investors news

  •  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
  •  การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
  •  รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
  • การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
  •  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
  • การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
  •  รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  •  22 มี.ค. 2560 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560