CORPORATE GOVERNANCE SCORE

เปรียบเทียบผลสำรวจ AJ ปี 2549,2551 และ 2553

หมวด 2549 2551 2553
สิทธิของผู้ถือหุ้น 63 87 93
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 69 75 92
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 41 82 93
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 80 91 92
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 56 57 63
ภาพรวม 56 57 63

ผลคะแนนรายหมวด AJ ปี 2553

หมวด คะแนน ตราสัญลักษณ์ ความหมาย
สิทธิของผู้ถือหุ้น 63      ดีเลิศ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 69      ดีเลิศ
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 41      ดีเลิศ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 80      ดีเลิศ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 56   พอใช้
ภาพรวม 56     ดีมาก

ปี 2553 : เปรียบเทียบคะแนนรายหมวด AJ กับภาพรวมบริษัทที่ทำการสำรวจ

เปรียบเทียบผลภาพรวม กลุ่มธุรกิจ

AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน AJ กับคะแนนเฉลี่ยแยกรายการหมวด

AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85

ปี 2551 : เปรียบเทียบคะแนนรายหมวด AJ กับภาพรวมบริษัทที่ทำการสำรวจ

เปรียบเทียบผลภาพรวม กลุ่มธุรกิจ

AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน AJ กับคะแนนเฉลี่ยแยกรายการหมวด

AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85
AJ คะแนนบริษัทที่ทำการสำรวจปี 2553 (จำนวน=480)
หมวดบรรจุภัณฑ์ (จำนวน=13)
  เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
85 92 60 85